වාර්ෂික වැඩසටහන් පෙළගැස්ම

March 2021
28 March 2021

නොමිලේ උගන්වන පෙරපාසල විවෘත කිරීම

මෙත් සවිය කලුතර ශාකාවේ නොමිලේ උගන්වන පෙරපාසල විවෘත කිරීම. …

All Day
View Details
May 2021
26 May 2021

කළුතර සදහම් අරණ – කුල දරුවන් පැවිදි කිරීමේ පිංකම [Postponed]

කළුතර සදහම් අරණ – කුල දරුවන් පැවිදි කිරීමේ පිංකම [Postponed due to Covid situation] …

View Details
26 May 2021

මෙත් සවිය සයිබර් වෙසක් කලාපය

සයිබර් වෙසක් කලාපය   මෙත් සවිය සයිබර් වෙසක් කලාපය මෙවරත් මැයි මස 26 දින සිට 31 දක්වා https://methsaviya.org/ …

8:00 pm
View Details
July 2021
11 July 2021

45 වන ත්‍රෙමාසික චිත්ත සංයමය අභ්‍යාස හා භාවනා වැඩසටහන

සැම මාස 3කට වරක් පවත් වනු ලබන චිත්ත සංයම අභ්‍යාස හා භාවනා වැඩසටහන තුලින් සම්ප්‍රදායානුකූලබෞද්ධ භාවනා …

2:00 pm
Boralla
View Details
August 2021
01 August 2021

44 වන භාවනා වැඩසටහන

කොවිඩ් වසංගත තත්වය නිසා අත්හිටවන ලද මෙත්සවිය 44 වන භාවනා වැඩසටහන නැවත පටන් ගැනීම –  බොරැල්ලශ්‍රී …

2:00 pm
Boralla
View Details
08 August 2021

44 වන භාවනා වැඩසටහන

කොවිඩ් වසංගත තත්වය නිසා අත්හිටවන ලද මෙත්සවිය 44 වන භාවනා වැඩසටහන නැවත පටන් ගැනීම –  බොරැල්ලශ්‍රී …

2:00 pm
Boralla
View Details
15 August 2021

44 වන භාවනා වැඩසටහන

කොවිඩ් වසංගත තත්වය නිසා අත්හිටවන ලද මෙත්සවිය 44 වන භාවනා වැඩසටහන නැවත පටන් ගැනීම –  බොරැල්ලශ්‍රී …

2:00 pm
Boralla
View Details
22 August 2021

44 වන භාවනා වැඩසටහන

කොවිඩ් වසංගත තත්වය නිසා අත්හිටවන ලද මෙත්සවිය 44 වන භාවනා වැඩසටහන නැවත පටන් ගැනීම –  බොරැල්ලශ්‍රී …

2:00 pm
Boralla
View Details
29 August 2021

44 වන භාවනා වැඩසටහන

කොවිඩ් වසංගත තත්වය නිසා අත්හිටවන ලද මෙත්සවිය 44 වන භාවනා වැඩසටහන නැවත පටන් ගැනීම –  බොරැල්ලශ්‍රී …

2:00 pm
Boralla
View Details
September 2021
05 September 2021

44 වන භාවනා වැඩසටහන

කොවිඩ් වසංගත තත්වය නිසා අත්හිටවන ලද මෙත්සවිය 44 වන භාවනා වැඩසටහන නැවත පටන් ගැනීම –  බොරැල්ලශ්‍රී …

2:00 pm
Boralla
View Details
No event found!