‘4500 ක් විදසුන් බවුන් වඩති’ ලංකාදීප පුවත්පතේ පළවූ ලිපිය

මාධ්‍ය : ලංකාදීප පුවත්පත
දිනය : 2014-07-13

මුල් ප්‍රකාශනය කියවන්න

තරුණ බාල මහළු සියලු දෙනා එක්රැස්ව සංවිධානය වූ මෙත් සවිය සමථ විදර්ශනා භාවනා වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් කොළඹ 06 ශ්‍රී විජයාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත්විණි