වෙසක් පෝදා සිට මෙත්සවියෙන් නිර්මාංශ ආහාර ව්‍යාපෘතියක් – බුදුසරණ අන්තර්ජාල කලාපය

මාධ්‍ය : බුදුසරණ අන්තර්ජාල කලාපය
දිනය : 2008-05-19

මුල් ප්‍රකාශනය කියවන්න

2552 වෙසක් පොහොය කේන්ද්‍ර කොට ගෙන මෛත්‍රිය පෙරටු කරගත් සත්ත්ව හිංසනය වැළැක්වීමට අනුබල දීමක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ අවශ්‍ය තරම් නිර්මාංශ ආහාර සැපයීමේ ව්‍යාපෘතියක් මෙත් සවිය සංවිධානය අරඹා ඇත.