මහියංගණ පුද බිමට අඩි 84 බුදු රුවක් – ලංකාදීප පුවත්පත

මාධ්‍ය : ලංකාදීප පුවත්පත
දිනය : 2014-07-23

මුල් ප්‍රකාශනය කියවන්න

බුදුන් වහන්සේ මහියංගනයට වැඩම කළ  අවස්ථාව නිරූපණය කරමින් මහියංගණය පුද බිමේ ඉදිවන  අඩි  84 උසැති බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ තුන්වැනි අදියර සඳහා අද(23) මුල්ගල් තැබිණි.