වැල්ලවත්ත ශ්‍රී විජයාරාමයේ පැරණි ධර්ම ශාලාව රැ. ලක්ෂ 08 පමණ වියදමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කර දීම.

වැල්ලවත්ත ශ්‍රී විජයාරාමයේ පැරණි ධර්ම ශාලාව රැ. ලක්ෂ 08 පමණ වියදමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කර දීම.