යාපනය නාගදීප විහාරයට වැසිකිලි පද්ධතියක් සහ පානීය ජල පහසුකම් සැපයීම.

යාපනය නාගදීප විහාරයට වැසිකිලි පද්ධතියක් තනා (හෙලිකොප්ටර් වලින් පවා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ගෙනයමින්) පූජා කිරීම සහ පානීය ජල පහසුකම් සැපයීම.