මිරිසවැටිය සල පතල මළුව සංවර්ධනය

මෙත් සවිය මගින් මිරිසවැටිය මහා චෛත්‍යය සලපතල මළුව සංවර්ධනය නිමකල වගයි. මිරිසවැටිය මහා චෛත්‍යය රාජ‍යා දුටුගැමුණු රජතුමා විසින් බු.ව 161-137 කාලයේදී ඉදිකරන ලදී. එනමුදු සලපතල මළුව සංවර්ධනය කළ යුතුව තිබේ. එම භාරදූර කර්තව්‍ය මෙත් සවිය මගින් නිමකල වගයි චෛත්‍යය මළුවේ දිග අඩි 272චෛත්‍යය මළුවේ පළල 272 චෛත්‍යය මළුවේ හතරැස් අඩි ගණන 272X272 = 73,984 චෛත්‍ය සඳහා අඩුකිරීම (2/3) 49,323.66 මළුවේ ගල් ඇතිරීම සඳහා ඉතිරිවනවර්ග ප්‍රමාණය 24,661.33 වර්ග මීටර් එකක් සඳහා රු.8,700.00වර්ග අඩියක් සඳහා රු.850.00 මුළු වියදම 850X24,661.33 = රු. 20,962,130.50