මහියංගනය පුණ්‍ය භුමියේ ජල පහසුකම් සැපයීම

මහියංගනය පුණ්‍ය භුමියේ ලක්ෂ සංක්‍යාත බැතිමතුන් පිරිසකට එකවර පෙරන ලද පිරිසිදු ජලය සැපයීය හැකි නවීන තාක්ෂණය පදනම්වූ ජල ‍ෆිල්ටර සහිත ජල ටැංකි රැ. ලක්ෂ 04 පමණ වියදමින් සකසා පූජා කිරීම.