මභියංගනය බුදු පිළිමය තැනීමේ ව්‍යාපෘතිය

2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්තිය සමරනු වස් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රථම ලංකා ගමනය සිදුවු මභියංගනය පුණ්‍ය භුමියේ අඩි 84ක් උස බුදු පිළිමයක් තැනීම මෙත් සවියේ ප්‍රධාන වැඩසටහන ලෙස හැදින්විය හැකිය. මෙම කරතව්‍යය සඳහා රැ ලක්ෂ 400 ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

මූලික ගවේෂණ/ පාංශු පරීක්ෂණ කටයුතු නිමකර, 2012 ජනවාරි 08 දුරුතු පොහොය දින පෙ.ව. 9.00 ට මුල් පස් පිඬ කපා වැඩ ආරම්භ කරන ලදී.