තපෝවන සෙනසුනට ජලනල පද්ධතියක් සඳහා ආධාර සැපයීම

සිංහරාජ බෙරලිය මූකලානේ දියකැටි කන්දේ පිහිටි තපෝවන සෙනසුනට ජලනල පද්ධතියක් සඳහා රැ. ලක්ෂ 03 කට ආසන්න ආධාර සැපයීම.