විමසන්න

 

භාවනා වැඩසටහන් පැවැත්වෙන ස්ථානය

ශ්‍රී ලංකාරාමය, ලෙස්ලි රණගල මාවත,කොළඹ 08 (බොරැල්ල ළමා රෝහල අසල)

 

 

සෑම මසකම පළමු ඉරු දින

අංක :55, ධම්ම ගවේෂී බෞද්ධ ආශ්‍රමය, 412, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07
(බොරැල්ල ඩී. එස්.සේනානායක විදුහල අසල)

 

 

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා සහ වෙනත් කරුණු මෙත්සවිය වෙත දන්වා එවීම සඳහා මෙම පෝරමය පුරවා එවන්න.

මෙත් සවිය

අංක :55
ශ්‍රී ලංකාරාමය,
ලෙස්ලි රණගල මාවත,
කොළඹ 08 (බොරැල්ල ළමා රෝහල අසල)
දුරකථනය 0714-014467, 2505088
E-mail: office@methsaviya.org