මෙත්සවිය අනුකමිටු

දාන – ශීල – භාවනා අනුකමිටු

මෙම අනුකමිටුව මගින් සංසදය ආගමික වැඩසටහන්, සතුන් නිදහස් කිරීම, ‍ත්‍රයි මාසික දාන – ශීල – භාවනා වැඩ සටහන පැවැත්වීම හා පිළිකුත්තුව භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ නේවාසික භාවනා වැඩමුළු පැවැත්වීම සංවිධානය කරනු ඇත. පිළිකුත්තුව භාවනාඅනුකමිටුව මගින් ගල් ගුහා 99 කින් යුත් පිළිකුත්තුව රජමහා විහාරයේ පැවැත්වෙන භාවනාකටයුතු සහ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකිරීම සිදුකරනු ලබයි. කලහකාරී ලෝකයට මුහුණ දී ලෝභ – ද්වේෂ – මෝහයෙන් පුරවාගත් විසිරුණ සිත සාමාධිගත කරන වැඩසටහන් මගින් සාමාජිකයන් හටමානසික සහනය ලබාදීම මෙම කමිටුව පිහිටුවීමේ අරමුණයි.

 

අසරණ සරණ අනුකමිටුව

අසරණ භාවයට පත් සාමාජිකයින් හට සහ සාමාජික නොවන අයට පිහිටවීම මෙම කමිටු‍වෙන් සිදු කෙරේ. අප සිත් සතන් තුළ මෙත් කරුණා ගුණ වැඩීමට උදව් දීම සඳහාකටයුතු කිරීම මෙම අනුකමිටුවේ එක් අරමුණකි.

සුවසේවා අනුකමිටුව

අක්ෂි සායන, වෛද්‍ය කදවුරු, පැවැත්වීම සහ ප්‍රාමණ / විශ්ව ශක්තිරෝග සුව කිරීම ඇතුළු ශාරීරික සුවය ලබාදීමේ කටයුතු මෙම අනුකමිටු‍වේ එක් අරමුණකි.

අධ්‍යාපන, සඟරා ප්‍රකාශන ‍හා මාධ්‍ය කමිටුව

සාමාජිකයින් ස‍හ එම පවුල්වල අයගේ අධ්‍යාපන මට්ටම හා දැනුම ඉහළදැමීම සඳහා සුදුසු මාසික දේශන සංවිධානය කිරීම, සගරා ප්‍රකාශයට පත්කිරීම, සාර්ථකව ඉගෙන ගන්නා අන්දම පිළිබඳව වැඩමුළුව ඇතුළු විවිධ සම්මන්ත්‍රණ සංවිධානය සහ සංසදයේ වැඩකටයුතු පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම වැනි දෑ මෙම අනුකමිටුවෙන් සිදුකෙරේ.

සාමාජික පරෝපකාර හා ආර්ථිකය නගා සිටුවීමේ කමිටුව

සාමාජිකයින්ගේ ස‍හ ළගම ඥාතීන්ගේ මරණයක් වූ විට උපකාර කිරීම, අඩුආදායම් ලබන අයගේ ළමුන් සඳහා ශිෂ්ය‍ත්ව ලබාදීම, රැකියා සපයා දීම, ස්වයං රැකියා වලයෙදී සිටින අයගේ භාණ්ඩ ආදිය විකුණා දීමට අතහිත දීම යනාදි කටයුතු මෙම කමිටුව යටතේසිදු කෙරේ. ආර්ථික අගහිගකම් නිසා තැවෙන අය‍ට සහනය ලබා දීම මෙම කමිටුව පිහිටුවීමේඅරමුණයි.

මෙත් සවිය සාමාජිකයින්ට ඉහත කමිටුවලට බැදීමට අවශ්යම අයට කාර්යාලයට නාම යෝජනා ලබා දිය හැක.