කමිටු සාමාජිකයින්

සංසදයේ සභාපති

මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා

ගරු අනුශාසක

අතිපූජ්‍ය අහංගම ආනන්ද මහා ස්ථවීරයන් වහන්සේ

මෙත්සවිය විධායක කමිටුව 2017-2018

උපසභාපති වෛද්‍ය චන්දිම මාරසිංහ මහතා
උපසභාපති චින්තක බණ්ඩාර මහතා
සමලේකම් කෝසල එදිරිසිංග මහතා
සමලේකම් මංජුල පත්මකුමාර මහතා
භාණ්ඩාගාරික චමින්ද ඉන්දික මහතා
උපභාණ්ඩාගාරික සුරංග ලියනගේ මහතා
සංස්කාරක දිනකර ප්‍රියන්ත මහතා
කාරක සභික මෙනුර ඩයස් මහතා
කාරක සභික ජගත් ප්‍රසන්න මහතා
කාරක සභික දර්ශන ගලප්පත්ති මහතා
කාරක සභික මාලන් කන්දගේ මහතා
කාරක සභික මහේන්ද්‍ර ජයනාත් මහතා
කාරක සභික චේනුක ජයනාත් මහතා