ඉදිරි වැඩසටහන් (Events)

Covid-19 වසංගත තත්වය සඳහා මෙත්සවිය සත්කාරය

 

මෙත්සවිය සාමාජික කෙනෙකුට උග්‍ර ලෙස ආහාර හෝ මුදල් හිඟයක් ඇඳිරි නීති කාලය තුල තිබේ නම් සහන ඉල්ලා 0714800800 මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා අමතන්න.

 

IDH රෝහලේ නව corona සහ බෝවන රෝග වාට්ටුව 29 දින ඇරඹිම සඳහා උපකරණ ලබා දීමට ඔබ ආධාර කරන්නේ නම් පහත පෝරමය(Google Form) පුරවා ඔබ දෙන මුදල් පරිත්‍යාග මාර්තු 29 ඉරිදා සවස 5 ට පෙර දැනුම් දෙන්න.
නැතහොත් මහාචාර්යතුමාට දුරකථනයෙන් දන්නවන්න.

 

ඉතා හදිස්සි
ජාතික රෝහලේ උග්‍ර ලේ හිඟයට ලේ දන් දීමට කැමති අය ද පහත පෝරමය(Google Form) පුරවන්න..