මෙත්සවිය 2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරු ප්‍රතිමා අරමුදලට දායකත්වය ලබාදුන් පිංවතුන්ගේ නාමලේඛ්නය