මෙත් සවිය සයිබර් වෙසක් කලාපය 

අනාගත ඩිජිටල් ලොවට හුරුවෙමු.
මැයි 8-15 දක්වා නිවසේ සිට වෙසක් නරඹමු.

සුදුසු චිත්‍ර නිර්මාණ හා භාවනාවට අදාල ධර්ම කරුණු සහිත රූපසටහන් වල ඡායාරූප,
පරිගනක තාක්ෂණය යොදා ගෙන ඇනිමේටඩ් වෙසක් තොරණ/වෙසක් කූඩු/වෙසක් සැරසිලි
පාසැල් මගින් සංවිධානය කරන සයිබර් වෙසක් කලාපවලට පිවීසෙන
සබඳතා ද අප වෙත එවන්න.

සහභාගී වීමට පෝරමය පුරවන්න

චිත්‍ර නිර්මාණ හා ඡායාරූප

තොරණ/ වෙසක් කූඩු

අන්තර්ජාලයෙන් 

පාසැල් වෙසක් කලාප