පර්යේෂණ ලිපි

භාවනාවේ දියුණුව මැනිය හැකි ලක්‍ෂ අටක් වටිනා ගෑස් ඩිස්චාර්ජ් විසුවලයිසේෂන් (Gass Discharge Visualisation) තාක්‍ෂණය යටතේ නිපදවූ රුසියාවේ වෛද්‍ය සභාව විසින් රෝහල් සදහා අනුමත කර ඇතිනවීන කිරිලියන් කැමරාව මේ වන විටත් මෙත් සවිය සභාපති තුමා විසින් ගෙන්වා පර්යේෂණ සදහා යොදවා ඇත.