2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ ගොඩනැගීම
ආධාර කීරීමට කැමති පිංවතුන් සියළුම ආධාර සම්පත් බැංකුවේ කිරිබත්ගොඩ ශාඛාවේ "2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති සමරුබුද්ධ ප්‍රතිමා අරමුදල" නමින් ඇති "000560001118"ගිණුමට බැර කරන්න. මභියංගනය බුදු පිළිමය තැනීමේ ව්‍යාපෘතිය දායකත්වය ලබාදුන් පිංවතුන්ගේ නාමලේඛ්නය

 

ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාභිවර්ධන සංගමයේ 2018 වසර සඳහා ගරු සභාපති දූරයෙන් පිදුම් ලැබූ යමත්සවිෙ නිර්මාතෘ මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මැතිතුමාට යමත්සවිෙ පැවිදි අනුශාසක ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත වංසාලංකාර අමරපුර නිකායේ ගරු අධිකරණ සංඝනායක අහංගම ආනන්ද්‍ ස්වාමීන් වහන්සේ සහ මෙත්සවියේ සියලු සාමාජිකයින්යේ හර්දයාංගම සුභ පැතුම් සහ ආශීර්වාදය පුද‍ කරනු කැමැත්තෙමු. ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා හා තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයන්හි නව මුහුණුවරක් හා සීඝ දියුණුවක් ඇති කිරීමටත් විද්‍යාව හා තාක්ෂණය අංශ ශ්‍රී ලංකාව පුර විසිර සිටින නවකයන් අතරට ගෙන යාමටත් ඔබ තුමා සිදුකරන්න වූ අසමසම මෙහෙවර තව තවත් ශක්තිමත්ව ඉටු කිරීමට නව තනතුර ආශිර්වාදයක් වේවා ..!


මෙත් සවිය දින සටහන
මෙත් සවිය සඟරාව
(24 වන කලාපය)